Kanalizace a vodovody

název akce: Košíky – kanalizace a Kořenová ČOV
investor: Obec Košíky
prov.práce: Předmětem stavby byla Kořenová čistírna odpadních vod stávající ze štěrbinového lapáku písku, štěrbinové uskladňovací nádrže, filtračních polí, provozního přístřešku, oplocení a sjedu k ČOV. Dále bylo vybudováno cca 3500m nové kanalizace PP DN 200-300 včetně veřejných částí kanalizačních přípojek..
termín: 09/2010 - 08/2011
cena: 42,99 mil Kč
   
název akce: Hodonín-Bažantnice, havarijní rekonstrukce části přívodního řadu
investor: Vodovody a Kanalizace Hodonín a.s.
prov.práce: Předmětem stavby byla rekonstrukce vodovodního řadu „P4“ bezvýkopovou technologií relining – vtahováním nového vodovodního potrubí z PE-HD 100 RC DN350 do stávajícího ocelového potrubí DN 400 o délce 1007m. Součástí stavby bylo nové vystrojení dvou armaturních šachet a nové přepojení všech přípojných řadů..
termín: 04/2010 - 08/2011
cena: 7,17 mil Kč
   
název akce: Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa
investor: Obec Tlumačov
prov.práce: Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa Předmětem stavby bylo vybudování nové kanalizace DN 200-600 z PP a ze sklolaminátu celkové délky 3278m. Součástí stavby bylo vybudování tří výustních objektů a oprav komunikací po výkopech..
termín: 04/2010 - 08/2011
cena: 53,79 mil Kč
   
název akce: Korytná – kanalizace a ČOV
investor: Obec Korytná
prov.práce: ředmětem stavby byla budova ČOV pro 1000 EO s příjezdovou komunikací a zpevněnými plochami s asfaltobetonovým krytem plochy 1058m2, oplocení, vodovodní přípojka DN 100 délky188m a přípojka NN. Součástí stavby bylo vybudování 3377m nové kanalizace se třemi odlehčovacími komorami, čerpací stanicí a výtlačným řadem délky 154m..
termín: 11/2009 - 11/2011
cena: 53,20 mil Kč
   
název akce: Kanalizace odpadních vod II.etapa 2.část - Nedašov
investor: Obec Nedašov
prov.práce: Kanalizace odpadních vod II.etapa 2.část - Nedašov Předmětem stavby bylo vybudování nové kanalizace DN 250-500 v délce 2445m, včetně dvou vírových separátorů, pěti podchodů potoka s odlážděním koryta a dalších cca 610m kanalizačních přípojek..
termín: 09/2009 - 07/2011
cena: 51,13 mil Kč
   
název akce: Jednotné kanalizační řady a ČOV Vyšehořovice I.etapa
investor: Obec Vyšehořovice
prov.práce: Jednotné kanalizační řady a ČOV Vyšehořovice I.etapa Předmětem stavby byl objekt ČOV s příjezdovou komunikací, zpevněnými plochami z betonové zámkové dlažby, oplocením, vodovodní přípojkou PVC DN100 délky 358m a kanalizací PVC DN300 délky 282m. Dále byl vybudován kanalizační řad „A“ z potrubí PVC DN 500 délky 1200m včetně revizních šachet lapáku písku a čerpací stanice ČS1 s výtlačným potrubím PE DN110 délky 342m..
termín: 09/2009 - 09/2011
cena: 19,83 mil Kč
   
název akce: Kanalizace Nehvizdy – sběrač C
investor: Městys Nehvizdy
prov.práce: Kanalizace Nehvizdy – sběrač C Předmětem díla byla rekonstrukce stávající nevyhovující stokové sítě z betonových trub. Rekonstrukce byla provedena z trub polypropylenových DN 600-1000 mm SN 8 v celkové délce 1.676 m. Na zbudované stoce byly osazeny 2 spojné šachty a 35 revizních šachet..
termín: 08/2009 - 10/2010
cena: 23,39 mil Kč
   
název akce: Stavba č. 3295 TV Horní Počernice
investor: Hlavní město Praha – odbor městského investora
prov.práce: Stavba č. 3295 TV Horní Počernice Bylo provedeno odkanalizování ulic Lukavecká, Dobšická, Ve Žlíbku a Sběrná v Horních Počernicích a zbudování nového vodovodu v ulici Ve Žlíbku. Dále byla provedena rekonstrukce komunikace v ulici Komárovská. Celkem bylo provedeno 805 m kanalizace z potrubí kameninového DN 300, 166 m DN 400, 98 kusů kanalizačních přípojek DN 200 v délce 341 m, 29 kusů revizních šachet, 8 kusů uličních vpustí, 12 m vodovodu z potrubí PE d 90 mm, 158 m vodovodu z potrubí PE d 150 mm a 7 kusů vodovodních přípojek..
termín: 11/2009 - 09/2010
cena: 26,73 mil Kč
   
název akce: Splašková kanalizace Svatý Štěpán
investor: Město Brumov - Bylnice
prov.práce: Předmětem díla bylo zbudování gravitační splaškové kanalizace o celkové délce 2.842 m z potrubí z polypropylénu o vnitřním profilu DN 150 - 250 mm s osazením 72 kusů prefabrikovaných betonových šachet. Dále byla zbudována lokální čerpací stanice splaškových odpadních vod, mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 450 EO a dopravní infrastruktura..
termín: 12/2009 - 08/2010
cena: 37,90 mil Kč
   
název akce: Doplnění kanalizace Dolní Bojanovice - část JIH
investor: Obec Dolní Bojanovice
prov.práce: Doplnění kanalizace Dolní Bojanovice - část JIH Předmětem tohoto díla bylo doplnění kanalizační sítě v obci Dolní Bojanovice. Kanalizace byla provedena z potrubí polypropylenového v dimenzích DN 200 – 800 mm v celkové délce cca 1.400 m. Bylo zbudováno 36 ks prefabrikovaných šachet, 3 ks odlehčovacích komor a čerpací stanice..
termín: 06/2009 - 06/2010
cena: 23,41 mil Kč
   
název akce: Kanalizace Prušánky - Nechory
investor: Obec Prušánky
prov.práce: Kanalizace Prušánky Předmětem díla bylo doplnění kanalizačního řadu v obce Prušánky. Gravitační kanalizace je provedena ze žebrových trub PP – K2 - DN 250, 300, 400 a 500 mm, kanalizační odbočení z PVC DN 150. Celková délka zbudované gravitační stokové sítě je 3.858 m. Na stokové síti bylo zbudováno 109 kanalizačních šachet..
termín: 12/2009 - 06/2010
cena: 30,98 mil Kč
   
název akce: Stavba č. 0050 TV Slivenec
investor: Hlavní město Praha – odbor městského investora
prov.práce: Stavba č. 0050 TV Slivenec Předmětem stavby bylo provedení kanalizace etapy 0010 v ulici Tyrkysová a etapy 0013 V ulici Opálová. Celkem bylo provedeno 767,2 m kanalizace z potrubí DN 300 ze sklolaminátu SN 10.000. Domovní kanalizační přípojky v počtu 46 kusů byly provedeny v dimenzi DN 200 z potrubí PVC KG SN12 v celkové délce 172,6 m. Na kanalizaci bylo zbudováno 21 kusů prefabrikovaných revizních šachet..
termín: 11/2009 - 04/2010
cena: 13,29 mil Kč
   
název akce: Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy
investor: Hlavní město Praha – odbor městského investora
prov.práce: Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy Předmětem stavby bylo zhotovení kanalizace v ulici Hulické v celkové délce 258,3 m z potrubí DN 300 ze sklolaminátu SN 10.000. Domovní kanalizační přípojky byly provedeny v dimenzi DN 200 taktéž ze sklolaminátu v celkové délce 85 m. Na kanalizaci bylo zbudováno 6 kusů revizních šachet a osazena 1 uliční vpust. V rámci etapy 0016 byl proveden další kanalizace v ulici Hulické v celkové délce 129,6 m a ulici Sulovické v celkové délce 70,8 m z potrubí DN 300 ze sklolaminátu. Domovní kanalizační přípojky byly provedeny v dimenzi DN 200 taktéž ze sklolaminátu v celkové délce 10 m. Na kanalizaci bylo zbudováno 7 kusů revizních šachet a osazeny 2 uliční vpusti..
termín: 11/2009 - 04/2010
cena: 12,17 mil Kč
   
název akce: Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0013 - Rudoltická
investor: Čermák a Hrachovec a.s.
prov.práce: Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0013 - Rudoltická Stavba řešila odkanalizování ulic Rudoltické, Ke Zdravotnímu středisku a K Velké Ohradě v Řeporyjích. Nové gravitační splaškové kanalizace je provedena z kanalizační kameniny DN 300 v délce 528 m a z železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 300 v délce 6 m. Dále byla provedena výtlačná kanalizace splašků z potrubí PE d 110x10 v celkové délce 278,5 m. Na kanalizaci bylo osazeno 15 ks nových revizních šachet, 3 kusy revizních šachet s kanálovým šoupětem EROX.
termín: 03/2009 - 12/2009
cena: 22,61 mil Kč
   
název akce: Strategická průmyslová zóna Holešov
investor: Zlínský kraj
prov.práce: Průmyslová zóna Holešov Stvby zahrnovala Čerpací stanici kanalizace pro cca 4000 EO. Příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy k ČS výměry 450m2. Ocelový věžový vodojem s objemem 300m3. Kanalizační výtlak z potrubí PE DN160-200 délky 3705 m. Kanalizaci gravitační z potrubí PP UR2 DN150-400 o celkové délce 2167 m. Vodovodní potrubí tvárná litina DN100-250 délky 5955 m. Bylo nutné ještě provést přeložku vodovodního potrubí z tvárné litiny DN200 délky 920m a DN500 délky 920 m.
termín: 10/2008 - 11/2009
cena: 111,89 mil Kč
   
název akce: Odkanalizování obce Pitín
investor: Obec Pitín
prov.práce: Pitín - kanalizace Stavba zahrnovala 3 686m nové kanalizace v nezpevněných plochách a 1 010m kanalizace ve vozovkách z toho 103,5m bylo provedeno bezvýkopově. Na trase bylo nutno vybudovat dvě dvouramenné shybky pod potokem Olšava a čtyři odlehčovací komory. Kanalizace je tvořena korugovaným PVC potrubím průměru DN 300 – DN 800

Celková délka provedených stok byla 4 696 m.

termín: 09/2007 - 12/2008
cena: 32,22 mil Kč
   
název akce: Zkapacitnění kanalizace v obci Louka
investor: Obec Louka
prov.práce: Louka - kanalizace Předmětem díla bylo zkapacitnění jednotné stokové sítě v obci Louka. Stávající kanalizační potrubí stok A, A-1, C-4, C-8, C-10, C-11 a C-12 bylo z kapacitního hlediska nevyhovující. Z tohoto důvodu byla zbudována nová gravitační kanalizační síť z polypropylénových hrdlových trub PP DN 300 – 600 zatěžovací třídy SN 8, těsněných pryžovým kroužkem a uložených do pískového obsypu.

Celková délka provedených stok byla 1 636 m.

termín: 11/2007 - 10/2008
cena: 32,16 mil Kč
   
název akce: Mistřice - kanalizace
investor: Obec Mistřice
prov.práce: Kanál Mistřice Vybudování kanalizačního přivaděče v délce 1878m z PP DN 250 s třemi monolitickými štěrbinovými odlehčovacími komorami. Dále vybudování kanalizace v obci z potrubí HOBAS DN 600 v délce 310m a prodloužení kanalizace korugovaným PP DN 500 v dálce 165m.
termín: 05/2005 - 07/2006
cena: 15,9 mil Kč
   
název akce: Rekonstrukce přívodního vodovodního řadu Kyjov - Šardice, I.etapa
investor: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
prov.práce: Vodovod Kyjov Vybudování 8 411m nového vodovodního potrubí převážně z PVC DN 160 až DN 315 s převahou profilu DN 315. Dále proběhla sanace stávajícího přivaděče, rekonstrukce vodojemu včetně technologie, pokládka datové a elektrické přípojky NN.
termín: 11/2005 - 11/2006
cena: 43,95 mil Kč
   
název akce: Dálnice D47 stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Brno subdodávka pro Dálniční stavby Praha a.s.
Ing. Adam Beneš - ředitel stavby, tel. 724 580 064
prov.práce: D47 Lipník SO 311 - dešťová kanalizace dálnice km 90,36 - 91,62
UTR1-Wavin DN 300,400,600 v délce 2200m, kanalizační vpusti 111 ks vč. napojení do dešťové kanalizace z PP DN 200 v délce 2000m prefabrikované šachty na potrubí DN 300,400,600, spadiště, horská vpusť 60 ks
SO 371 - Úprava trubního svodu DN 600 v km 95,25
Zemní práce vč. pokládky ŽB potrubí DN 600 a 2 revizních prefabrikovaných šachet
SO 381 - úprava meliorací - Agrochov Jezernice
Zemní práce vč. pokládky drenážního potrubí z PVC DN 80 - 200mm v délce 6 294m a drenážních šachtic Šn 60 53 ks Šn 80/3 43ks
termín: 09/2005 - 12/2007 - provádí se
cena: 21,40 mil Kč
   
název akce: Dálnice D 134.3 - Kroměříž západ - východ
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Brno
SKANSKA a.s. Ing. Martin Fišer - ředitel stavby, tel. 737 257 087
prov.práce: D1 Kroměříž Objekt D 301 - kanalizace hlavní trasy zemní práce vč. pokládky potrubí ULRA RIB II DN 150,300,400,500 v celkové délce 5 337m, ŽB DN 600 potrubí 194m, 68 ks prefabrikovaných šachet a 13 spádišť, osazení 177 ks dešťových vpustí vč. napojení na hlavní dešťovou kanalizaci, protlak pod komunikací DN 400 v délce 39m, osazení příkopových žlabů v délce 400m, vybudování 2 ks propustků DN 800 vč. betonových čel
Objekt D 311 - odlučovače ropných látek, dodávka a montáž vč. zemních prací 3 ks ORL typ TECHNAU DHCP 35,180,250 l/s
termín: 04/2006 - 09/2007 - zahajuje se
cena: 24,4 mil Kč
   
název akce: Přeložka silnice I/6 Praha - Pavlov
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Praha
Subdodávka pro IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Ing. Jaroslav Luc - ředitel stavby - tel. 724 333 082
prov.práce: Praha - Pavlov SO 322 - dešťová kanalizace - celkové délky 9 704 m (hlavní řad) z potrubí kamenina DN 300,400 a ŽB DN 600,800,1200 vč. zemních prací, obetonování KT potrubí, 257 uličních vpustí vč. napojení na dešťovou kanalizaci potrubím PVC DN 200 SN 8 v délce 3 085m
termín: 04/2006 - 09/2007 - zahajuje se
cena: 49,5 mil Kč