Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

 

název akce: Silnice III/4944: Tichov, propustek
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje
prov.práce: Silnice III/4944: Tichov, propustek Předmětem stavby byla oprava mostku ev. č. 4944-2 před obcí Tichov. V rámci stavby došlo ke kompletnímu odbourání staré konstrukce mostku a zřízení nového z ocelového vlnitého plechu Hel-Cor výrobce ViaCon ČR šířky 3,6m a délky 23,5m. Dále bylo vydlážděno koryto i svahy potoka před i za mostkem, osazeny nové svodidla a obnoven asfaltobetonový povrch v délce cca 60m a ploše 500m2.
termín: 08/2011 - 10/2011
cena: 7,06 mil Kč
   
název akce: Silnice II/432 Roštín, průtah obcí
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje
prov.práce: Silnice II/432 Roštín, průtah obcí Předmětem stavby byla rekonstrukce a rozšíření silnice II/432 v úseku obce Roštín v délce 1345m o ploše 9415m2 asfaltového krytu. Rekonstrukce sestávala v kompletím odtěžení stávajících konstrukcí, sanování podloží, pokládky geomříží, provedení nového odvodnění silnice dešťovými vpusťmi, vodorovného a svislého dopravního značení.
termín: 06/2010 - 07/2011
cena: 38,39 mil Kč
   
název akce: Silnice III/49024:Ludkovice – Pradliska, ochrana VZ Ludkovice
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje
prov.práce: Silnice III/49024:Ludkovice – Pradliska, ochrana VZ Ludkovice Předmětem stavby byla úprava komunikace III/49024 a zabezpečení ochrany vodního zdroje. Bylo zrekonstruováno a rozšířeno 4332m silnice o ploše cca 27 000m2 s novou obrubou délky 3256m a přídlažbou délky 6185m. V celé délce byly zrekonstruovány všechny stávající propustky a byly osazeny nové svodidla. Dále byly kolem silnice vybudovány žlaby v délce 2824m a osm odlučovačů ropných látek.
termín: 12/2009 - 08/2011
cena: 87,69 mil Kč
   
název akce: Naše Napajedla-město pro život-revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ
investor: Město Napajedla
prov.práce:

Naše Napajedla-město pro život-revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ PřePředmětem díla byla rekonstrukce stávajících chodníků, parkovišť a vozovek, výstavba vodního prvku, nového veřejného osvětlení, vegetační úpravy stávající a výsadba nové zeleně. Celkem bylo provedeno 5.627 m2 dlážděných ploch z kamenné mozaiky a zámkové dlažby, 3.335 m2 ploch z asfaltu, 3.890 bm obrub, 740 m veřejného osvětlení.

Stavba získala ocenění nejlepší stavba roku 2009 Zlínského kraje v kategorii realizace rozvojových projektů měst a obcí.

termín: 01/2009 - 12/2009
cena: 22,79 mil Kč
   
název akce: Víceúčelové hřiště Moravský Písek
investor: Obec Moravský Písek
prov.práce: Víceúčelové hřiště Moravský Písek Předmětem stavby bylo víceúčelové hřiště rozměru 22x34m s povrchem z tartanu. Tenisová stěna o rozměru 15x14m s povrchem z umělého trávníku. Dráha pro skok daleký 14x2,75m s tartanovým povrchem a pískovým doskočištěm 8x2,75m. Součástí bylo zbudování opěrných zdí, oplocení, umělého osvětlení, přípojky elektro, rozvodů vody, terénních a sadových úprav.
termín: 07/2009 - 09/2009
cena: 7,26 mil Kč
   
název akce: Brumov cyklostezka Brumov - Bylnice
investor: Město Brumov Bylnice
prov.práce: Brumov cyklostezka Brumov - Bylnice Předmětem stavby bylo vybudování 866m nové cyklostezky včetně konstrukčních vrstev šíře 3m s opěrnou zdí a žlaby pro odvod dešťových vod. Povrch cyklostezky je tvoře živičným krytem plochy 2 600m2.
termín: 10/2009 - 11/2009
cena: 7,00 mil Kč
   
název akce: Silnice II/495: Pitín - průtah
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje a Obec Pitín
prov.práce: Silnice II/495: Pitín - průtah Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/495 celkové délky 1564m o ploše 7455m2 živičného krytu. Bylo provedeno odvodnění pláně drenážemi a povrchu komunikace osazením uličních vpustí. Most přes Olšavu byl nově zaizolován, konstrukce celkově opravena včetně nových říms a zábradlí. Součástí průtahu byla oprava opěrné zdi komunikace a potoka v délce cca 155m. Bylo provedeno 1960m2 chodníků ze zámkové dlažby a další stavební úpravy celého díla.
termín: 05/2009 - 11/2009
cena: 33,85 mil Kč
   
název akce: Cyklostezka Kozojídky
investor: Obec Kozojídky
prov.práce: Cyklostezka Kozojídky Předmětem stavby bylo vybudování 486m nové cyklostezky včetně konstrukčních vrstev šíře 3m s asfaltobetonovým povrchem. V rámci stavby byl vybudován celodřevěný samonosný most délky 6m a šíře 3,5m.
termín: 04/2008 - 07/2008
cena: 2,90 mil Kč
   
název akce: Silnice II/495 Uherský Ostroh - průtah
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje a Město Uherský Ostroh
prov.práce: Silnice II/495 Uherský Ostroh - průtah Předmětem díla byla úprava a rekonstrukce silnice II/495 celkové délky 1262m z toho 5944m2 živičné vozovky kategorie MO 8,0/40 a 3893m2 dlážděné vozovky kategorie MS 7,5/30. Odvodnění komunikace bylo zajištěno 52 ks nových uličních vpustí.
termín: 10/2007 - 09/2008
cena: 22,15 mil Kč
   
název akce: Oprava náměstí Svatého Ondřeje Uherský Ostroh
investor: Město Uherský Ostroh
prov.práce: Oprava náměstí Svatého Ondřeje Uherský Ostroh Předmětem stavby bylo rozebrání stávajících povrchů, zhotovení podkladních vrstev komunikací a chodníků, osazení 564 bm žulových obrubníků, provedení dlažby z žulových desek na ploše 1.751 m2 a provedení dlažby z žulových kostek na ploše 3.384 m2. Stavba získala čestné uznání stavba roku 2008 Zlínského kraje v kategorii realizace rozvojových projektů měst a obcí
termín: 06/2006 - 10/2007
cena: 17,66 mil Kč
   
název akce: Silnice III/42822: Traplice, průtah - II. část
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje
Ing. Bronislav Malý - tel. 577 211 299
Obec Traplice, Pavel Chrástek
prov.práce: Průtah obcí Traplice výměna stávající konstrukce vozovky v úseku 608m, lokální rozšíření vozovky, osazení obrub a přídlažby v délce 1168m, pokládka ložných a obrusných asfaltových vrstev v rozsahu 3300m2, zřízení dvou zastávkových pruhů z žulové kostky, odvodnění povrchu 22ks uličních vpustí a jednoho lapáku splavenin. Dále byly vybudovány nové chodníky ze zámkové dlažby v rozsahu 1270m2.
termín: 05/2006 - 10/2006
cena: 10,32 mil Kč
   
název akce: Ludkovice okružní křižovatka silnic II/490, III/49024 a MK
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje
Ing. Bronislav Malý - tel. 577 211 299
Obec Ludkovice, Stanislav Bartoš
prov.práce: Ludkovice okružní křižovatka odfrézování stávajících asfaltových vrstev, lokální rozšíření vozovky, pokládka ložných a obrusných asfaltových vrstev v rozsahu 1000m2, zřízení zastávkového pruhu z žulové kostky cca 150m2, odvodnění povrchu 9ks uličních vpustí. Dále byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby v rozsahu 420m2 a parkovací místa 550m2.
termín: 06/2006 - 11/2006
cena: 4,47 mil Kč
   
název akce: Oprava silnice III/4982 Korytná, průtah - 1. a 2. část
investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje
Ing. Bronislav Malý - tel. 577 211 299
Obec Korytná, Vladimír Janča - tel. 572 693 281
prov.práce: Průtah obcí Korytná oprava komunikace III. třídy, místní komunikace III. Třídy, místní komunikace v délce 1650m, výměna celé konstrukce vozovky - nový živičný povrch, odvodnění komunikace - podloží systémem drenáží, povrch komunikace uliční vpusti (52 ks), oprava dešťové kanalizace v délce 20m DN 800mm, obruby, chodníky (zámková dlažba), vjezdy k domům, autobusové zastávky, opěrná zeď, horská vpusť
termín: 07/2004 - 08/2005
cena: 23,439 mil Kč
   
název akce: Obnova místních komunikací Mutěnice - Búdy
investor: Obec Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice
MVDr. Dušan Horák - starosta obce, tel. 518 370 432
Jaromír Flašar - stavební dozor, Investservis, s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín, tel. 518 352 504
prov.práce: Mutěnice Búdy obnova nosné konstrukce i povrchu silničního tělesa místních komunikací (pokládka dlažby 4000 m2, silničních obrub 4 236m, 36 ks uličních vpustí vč. silniční kanalizace asfaltový povrch 4 331m2, úprava vjezdů a sjezdů 500 m2, prodloužení místného vodovodu DN 80 282m, ozelenění a zatravnění. Subdodávku pokládky asfaltového povrchu provedla firma STRABAG a.s. PJ Uh. Hradiště. Práce byly prováděny v rámci programu SAPARD ref. č. 1617/353/200-06BR
termín: 04/2004-06/2004
cena: 10,3 mil Kč