Úprava vodních toků

název akce: Nesvačilský potok - Nesvačily
investor: Povodí Vltavy s.p.
prov.práce: Nesvačilský potok - Nesvačily Předmětem stavby byla úprava profilu toku. Dno koryta bylo v délce 44m vyčištěno, upraveno do spádu a zpevněno kamenným pohozem. Součástí stavby bylo provedení 38m dlouhé opěrné stěny ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu. Pro lepší stabilitu koryta byly vybudovány kamenné prahy.
termín: 11/2011 - 12/2011
cena: 1,14 mil Kč
   
název akce: Topělecký potok
investor: Povodí Vltavy s.p.
prov.práce: Topělecký potok Předmětem stavby byla úprava profilu toku. Dno koryta bylo zpevněno kamennou dlažbou na cementovou maltu s podkladním betonem. Součástí stavby bylo provedení 24m dlouhé opěrné stěny ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu.
termín: 11/2011 - 12/2011
cena: 1,40 mil Kč
   
název akce: Napajedla-Protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy
investor: Povodí Moravy s.p. Brno
prov.práce: Napajedla-Protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy Předmětem stavby bylo provedení ochranné hráze s železobetonovou zdí „T“ profilu výšky 4m s čerpací stanicí pro odvedení dešťové vody z chráněného území. Pro odvod extravilánových vod bylo vybudováno 228m betonové kanalizace DN1200.
termín: 11/2010 - 06/2011
cena: 23,61 mil Kč
   
název akce: Lužnice, ř.km. 59,8 – 60,4 – odstranění nánosů
investor: Povodí Vltavy s.p. Praha 5
prov.práce: Lužnice, ř.km. 59,8 – 60,4 – odstranění nánosů Předmětem stavby bylo odtěžení nánosů z bermy levého břehu řeky Lužnice v délce 600m v rozsahu 2400m3. V rámci stavby bylo nutné vybudovat dočasnou panelovou komunikaci v délce 170m, která po skončení stavby byla odstraněna.
termín: 06/2011 - 09/2011
cena: 2,34 mil Kč
   
název akce: Okluky, Hluk – oprava nábřežních zdí a zábradlí
investor: Povodí Moravy
prov.práce: Okluky, Hluk – oprava nábřežních zdí a zábradlí Předmětem stavby byla oprava nátrže dlažby z lomového kamene a vytvoření nového vývaru z vodostavebního železobetonu. V rámci stavby byly sanovány nábřežní zdi v rozsahu 350m2 a opraven jejich povrch, včetně nové římsy a vyspravení zábradlí.
termín: 10/2011 - 11/2011
cena: 1,64 mil Kč
   
název akce: Baťův kanál, Petrov – Strážnice, čištění I.etapa
investor: Povodí Moravy
prov.práce: Baťův kanál, Petrov – Strážnice, čištění I.etapa Předmětem stavby bylo vyčištění koryta Baťova kanálu od nánosů, které místy dosahovaly 1,5m v celkové délce 1220m. Odtěžení nánosů bylo provedeno sacím bagrem, nánosy byly přečerpány do dočasně zřízených nádrží, kde se usazovaly. Po dosednutí byly sedimenty rozvezeny a rozprostřeny na pole v tloušťce 10cm. Celkový objem odtěžených nánosů byl 9400m3.
termín: 09/2010 - 12/2010
cena: 5,60 mil Kč
   
název akce: OR Kyjovky Hodonín – přitěžovací násyp a odstranění nánosů na PB
investor: Povodí Moravy
prov.práce: OR Kyjovky Hodonín – přitěžovací násyp a odstranění nánosů na PB Předmětem stavby bylo odtěžení nánosů a přísyp ke stávajícímu vzdušnému svahu pravého břehu řeky Moravy, zbudování přístupové komunikace z panelů STRATUM NEAT a povrchem z minerálního betonu.
termín: 08/2010 - 11/2010
cena: 11,05 mil Kč