Čistírny odpadních vod, vodojemy

 

název akce: Korytná – kanalizace a ČOV
investor: Obec Korytná
prov.práce: Korytná – kanalizace a ČOV Předmětem stavby byla budova ČOV pro 1000 EO s příjezdovou komunikací a zpevněnými plochami s asfaltobetonovým krytem plochy 1058m2, oplocení, vodovodní přípojka DN 100 délky188m a přípojka NN. Součástí stavby bylo vybudování 3377m nové kanalizace se třemi odlehčovacími komorami, čerpací stanicí a výtlačným řadem délky 154m.
termín: 11/2009 - 11/2011
cena: 53,20 mil Kč
 
název akce: Jednotné kanalizační řady a ČOV Vyšehořovice I.etapa
investor: Obec Vyšehořovice
prov.práce: Jednotné kanalizační řady a ČOV Vyšehořovice I.etapa Předmětem stavby byl objekt ČOV s příjezdovou komunikací, zpevněnými plochami z betonové zámkové dlažby, oplocením, vodovodní přípojkou PVC DN100 délky 358m a kanalizací PVC DN300 délky 282m. Dále byl vybudován kanalizační řad „A“ z potrubí PVC DN 500 délky 1200m včetně revizních šachet lapáku písku a čerpací stanice ČS1 s výtlačným potrubím PE DN110 délky 342m.
termín: 09/2009 - 09/2011
cena: 19,83 mil Kč
název akce: Splašková kanalizace Svatý Štěpán
investor: Město Brumov - Bylnice
prov.práce: Předmětem díla bylo zbudování lokální čerpací stanice splaškových odpadních vod, mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 450 EO a dopravní infrastruktura. Dále byla zbudována gravitační splašková kanalizace o celkové délce 2.842 m z potrubí z polypropylénu o vnitřním profilu DN 150 - 250 mm s osazením 72 kusů prefabrikovaných betonových šachet.
termín: 12/2009 - 08/2010
cena: 37,90 mil Kč
název akce: Strategická průmyslová zóna Holešov
investor: Zlínský kraj
prov.práce: Strategická průmyslová zóna Holešov Stavba zahrnovala ocelový věžový vodojem s objemem 300m3. Čerpací stanici kanalizace pro cca 4000 EO. Příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy k ČS výměry 450m2. Kanalizační výtlak z potrubí PE DN160-200 délky 3705 m. Kanalizaci gravitační z potrubí PP UR2 DN150-400 o celkové délce 2167 m. Vodovodní potrubí tvárná litina DN100-250 délky 5955 m. Bylo nutné ještě provést přeložku vodovodního potrubí z tvárné litiny DN200 délky 920m a DN500 délky 920 m.
termín: 10/2008 - 11/2009
cena: 111,89 mil Kč
název akce: Kanalizace a ČOV v obci Újezd - II.etapa
investor: Obec Újezd
Vladimír Kráčalík - starosta obce
prov.práce: ČOV - Újezd II byla vybudována druhá nová mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 550 EO, dále byla položena kanalizace z potrubí PP K2 DN200 – DN600 v délce 1376 m včetně přečerpávací stanice odpadních vod a výtlačného potrubí. Na stokách byly vybudovány dvě odlehčovací komory. Výstavba provozní budovy ČOV, monolitických železobetonových nádrží, vírového separátoru, čerpací stanice, lapáku písku, osazení veškeré technologie ČOV, položení přípojky NN a vodovodu, vybudování nové příjezdní komunikace.
termín: 11/2008 - 11/2009
cena: 25,37 mil Kč
název akce: Kanalizace a ČOV v obci Újezd - I.etapa
investor: Obec Újezd
Vladimír Kráčalík - starosta obce
prov.práce: ČOV Újezd I vybudování nové mechanicko – biologické čistírny s kapacitou 720 EO; vybudování nové kanalizace z potrubí PP K2 v délce 1675 m DN200 – 400 se čtyřmi monolitickými odlehčovacími komorami. Výstavba provozní budovy ČOV, monolitických železobetonových nádrží průměru, vírového separátoru, čerpací stanice, lapáku písku, osazení veškeré technologie ČOV, položení přípojky NN a vodovodu, vybudování nové příjezdní komunikace.
termín: 10/2006 - 02/2008
cena: 9,81 mil Kč
název akce: ČOV a kanalizace Traplice
investor: Obec Traplice
Pavel Chrástek - starosta obce
prov.práce: Traplice vybudování nové kanalizace z potrubí PP K2 v délce 1493m DN300 - 800 se třemi monolitickými odlehčovacími komorami a třemi shybkami pod potokem z tlakového PVC DN 200 délky 90m. Výstavba provozní budovy ČOV, monolitických železobetonových nádrží průměru 10 a 4m hloubky 6 a 5m, vírového separátoru, čerpací stanice, lapáku písku, osazení veškeré technologie ČOV, položení přípojky NN a vodovodu v délce 240m, vybudování nové příjezdní komunikace z asfaltobetonu v rozsahu 888m2.
termín: 11/2005 - 10/2006
cena: 31,05 mil Kč